Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Správce osobních úajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HARMONY FOR LIFE s.r.o., IČ: 049 77 360 se sídlem Politických obětí 118, Frýdek-Místek 73801 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Politických obětí 118, Frýdek-Místek 738 01

email: info@harmony-life.cz

telefon: 733 209 554

II.

Rozsah osobních údajů a jejich získávání

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. Jde především o údaje poskytnuté vyplněním formuláře na webových stránkách, poskytnutí nezbytných údajů pro zajištění řádného plnění vámi požadovaných služeb (provedení diagnostiky, výživové poradenství). Jedná se o tyto osobní údaje:

Běžné osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje): údaje o zdravotním stavu, které maši klienti sami sdílí. Tyto údaje zpracováváme ve spojení s klienty k porovnávání zdravotního stavu. Pokud jsou tyto osobní údaje v písemné podobě, archivujeme je v uzamčené místnosti.

1

III.

Účel zpracování osobních údajů

1.Poskytování služeb, plnění smlouvy na základě vámi uděleného písemného souhlasu se zpracování vašich osobních údajů

2. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit., můžete se kdykoliv z této activity odhlásit

3. Vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje(fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

IV.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje chráníme v maximální míře pomocí moderních technologií a chráníme je jako by byli naše vlastní. Přijali jsme veškerá vhodná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. K vašim osobním údajům mají přístup jen námi pověřené osoby (účetní), skoro všechny úkony provádíme sami.

V.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům

• právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování

• právo na výmaz osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování

• právo na přenositelnost údajů

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I.těchto podmínek.

  1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI.

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@harmony-life.cz.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.harmony-life.cz/

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.